پرسمان نمازی

هدف از نماز خواندن چیست و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ آن را خواند؟

در بخش اول از پاسخ به شبهات و پرسمان نمازی میخواهیم به بررسی این سوال بپردازیم که هدف از نماز خواندن چیست و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ آن را خواند؟ با ما همراه باشید تا مختصراً بررسی این سوال بپردازیم.

هدف از نماز خواندن چیست و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ آن را خواند؟

در ﻧﻤﺎز راز و رﻣﺰ و اﻫﺪاف بسیاری ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و اگر ﻧﻤﺎز در ﻗﺎﻟﺐ و زﻣﺎن بخصوص خود اﻧﺠﺎم نشود، آن اﻫﺪاف ﺗﺄﻣﯿﻦ نخواهد شد.

یاد و ذکر خدا

یکی از این اهداف یاد و ذکر خداوند است. انسان موجودی فراموش کار بوده و گرم شدن به فعالیتی آن را از یاد خداوند باز میدارد. توجه به اوقات نماز و خواندن آن در وقت بخصوص خود، باعث میشود تا همواره انسان خداوند سبجان خود را یاد کرده و اعمالش در طول روز را با توجه حضور و ناظر بودن انجام دهد. هرچقدر توجه به اول وقت بودن نماز و حضور قلب داشتن در نماز بیشتر باشد، تاثیرات آن نیز بیشتر و بهتر خواهد بود.

جلوگیری از منکرات

وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺧﺪا ﺑاشد و ﺧﺪاوند را ﻣﺮاﻗﺐ بر ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪ، از انجام گناه و منکرات در حضورش شرم میکند. به همین خاطر یکی از اهداف نماز نهی فحشا و منکرات است. همانطوری که خداوند در آیه ۴۵ از سوره عنکبوت فرموده « إِنَّ الصَّلَاهَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ»

البته باید توجه داشته باشیم که نماز نهی کننده است و نه مانع و جلوگیری کننده تمام و کمال. این یعنی فرد نمازخوان اگر قصد به انجام کار گناه کرد تاثیرات نماز باعث تقویت وجدان و حس حضور خداوند میشود. حال اگر توجه به نماز بیشتر باشد این نهی کردن قوی تر میشود تا جایی که مانع از انجام گناه شود، ولی اگر نماز فقط برای رد کردن فریضه و یا از روی ریا و … باشد تاثیر چندانی در این مورد نخواهد داشت.

خضوع و خشوع در برابر خداوند و مردم

ﻣﺆدب اﯾﺴﺘﺎدن در برابر پروردگار آسمانها و زمین، رﮐﻮع ﮐﺮدن، پیشانی ﺑﺮ ﺧﺎک ﺳﺠﺪه نهادن، ﻧﺸﺴـﺘﻦ روی دو زاﻧﻮ و با ادب و احترام و… ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻀﻮع در برابر کسی است که مالک هر آنچه که در جهان هستی میباشد، اﺳﺖ. و اﯾﻦ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ از ﺳﻮی ﺧـﺪاوند ﺳـﺒﺤﺎن برگردن تمام انسان های بالغ که در برابر تمام نعمت ها و در برابر قدرت و عظمتش از خود خضوع و خشوع نشان داده و نماز بخوانیم.

توجه به این خضوع و خشوع و مداومت به آن در نماز، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در روح و ﺟﺎن ﻣﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد نیز ﻣﺘﻮاﺿﻊ خواهد کرد.

ورزش جسمی

جالب است که بدانید نماز به نوبه خود یک ورزش عالی برای تقویت اعضای بدن نیز هست! نماز بر شکم و عضلات آن، کمر ، ماهیچه ها، جریان خون، دستگاه گوارش و … تاثیر داشته و عملکرد آنها را بهبود میبخشد. بررسی تک به تک این موارد ممکن است موضوع را از شبهه اصلی اینکه چرا باید نماز بخوانیم دور کند، اما ذکر این نکته که اخیرا پژوهشگران هلندی، پس از تحقیق و پژوهش، مردم را به انجام حرکاتی تشویق میکنند که از سالیان دور ما در نماز به انجام مشغول بودیم و هستیم. این تصاویر را در کشور هلند و در مراکز ورزشی و عمومی خود گذاشته اند و به مردم توصیه نموده اند که حتماً این حرکات را در طول روز سه بار و در هر بار ۱۰ دقیقه همراه با حرف‌های آرامش دهنده یا خواندن شعر انجام دهند.

ﻫﺪف از ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﯿﺴﺖ و آثار جسمی نماز چه مواردی هستند

شادابی روح

در آخرین پاسخ به این شبهه که هدف از نماز خواندن چیست و چرا باید آن را بخوانیم به نقش آن در سلامتی روح میپردازیم. نقش نماز در ساختن روح و شادابی آن، مانند نقش ورزش و تغذیه سالم در تامین سلامتی جسم انسان است. اگر فردی در طولانی مدت ورزش انجام ندهد و یا تغذیه اش سالم نباشد، بدنش به مرور دچار سستی و کسالت و پذیرنده بیماری های بسیاری خواهد شد.

ﻧﻤﺎز در ﺳﺎﺧﺖ روح اﻧﺴﺎن، ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﻧﺮﻣﺶ و ورزش در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ ورزش راﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ، ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺪﻧﺶ دﭼﺎر ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﺴﺘﯽ و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

شاید نگاهی به آمار جهانی در مورد میزان خودکشی در کشورهای جهان برحسب تعداد خودکشی در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر بتواند نتیجه ساده ولی تاثیرگذاری داشته باشد.

ﻫﺪف از ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﯿﺴﺖ

این آمار میزان خودکشی در کشورهای جهان، بخوبی نشان دهنده آن است که فقط رفاه مالی و جسمی نمیتواند تامین کننده نیازهای روحی باشد. همانطوری که در نقشه دیده میشود کشورهای مسلمانی مانند ایران، عراق، سوریه و … جزو کشورهای دسته بندی شده در کمترین میزان خودکشی میباشند. که از دلایل اصلی آن، توجه به حضور و تکیه گاه بودن خداوند، ذکر خدا و نماز است.

برعکس در آمارهای بسیار تکان دهنده از صنعتی ترین و پیشرفته ترین کشور های جهان، نشان می‌دهد زندگی در سایه فرهنگ و آزادی های غربی، نتوانسته است بهداشت روانی انسان ها را تامین کند و آنها را دچار افسردگی، اضطراب و پوچی کرده است. و کشورهایی که به مایل به غربگرایی و همسو و هم جهت با آنان هستند کم کم به این مشکل دچار میشوند.

تاثیر نماز در جلوگیری از خودکشی

کلام آخر

با بررسی ها و پاسخ های جزئی به این شبهه که کلا هدف از نماز خواندن چیست و چرا خداوند آن را برای ما واجب کرده است. به این نتیجه میرسیم که اولا خداوند مالک تمام جهان هستی است و در بُعد اطاعت از امر او باید نماز را اقامه کنیم. دوماً بیشترین آثار نماز در خود انسان تجلی کرده و آثار بیشماری بر سلامت جسم و روح خواهد داشت. سوماً این تجلی آثار خوب مانند خضوع و خشوع، دوری از انواع و اقسام منکرات در بحث اجتماعی نیز باعث میشود تا جامعه سالم، رو به رشد، ایمن و شاد بوجود آید. در نهایت، ورای این نتایج، غذایی مقوی و مکمل برای روح است و بر خلاف تمام جوامع غربی که نتوانسته اند به آرامش روحی و روانی انسان کمک کنند، نماز و ذکر شادابی روح را تامین می نماید.

باید توجه داشت که هرچقدر اهمیت به نماز در تمامی ابعاد مانند: توجه به درست خواندن و رعایت قالب صحیح آن، توجه به زمان و اول وقت خواندن آن و توجه به داشتن حضور قلب، خلوص و… بیشتر باشد آثار آن بیشتر و بیشتر نمایان خواهد شد.

مشاهده سایر پرسش ها و شبهات نمازی

اگر در موارد نمازی دچار شهبه یا سوالی باشید و یا نسبت به این پست نظری داشتید، میتوانید با فرستادن سوال و شبهه یا نظر خود در بخش دیدگاه ها( پایین این پست)، آن را با ما مطرح کنید.

۲ دیدگاه

 1. سلام میگم من چندین بار نمازم رو تاحالا ول کردم دلیلش هم اینه که از یه جایی به بعد دیگه جذابیت و آرامش روحی برای آدم نداره مگه نمیگن که نماز باعث آرامش روحی میشه پس چرا بعد یه مدت این جوری نیست

  1. سلام و احترام
   فرض کنید نماز مثل یه ساختمون سنگ نمای خوشگله، اگه اون ساختمون برق نداشته باشه چقدر از کارایی اون کم میشه؟(قطعا خیلی)
   نماز هم همینطوره اگر شرایط اولیه، توجه به اول وقت بودن یا نبودن اون و از همه مهمتر توجه قلبی به نماز رعایت بشه اثرات اون،به مرور تو زندگی و بخوبی خودشو نشون میده. اما اگه این موارد رعایت نشه و اصطلاحا برقش وصل نباشه :D ساختمون سرجاش هست و به خیلی دردا میخوره همچنان ولی اون کارایی های اصلی مثل آرامش روحی و روانی، جلوگیری از انجام منکرات و … یا نخواهد داشت یا خیلی کم خواهد داشت.
   اگه میخواید به آرامش روحی برسید و تاثیرات نماز رو تو زندگی تون لمس کنید حتما به شرایط اولیه توجه داشته باشید، نمازتون اول وقت باشه(ترجیحا جماعت) و به مرور و با برنامه ریزی سعی کنید حضور قلبتون تو نماز بیشتر بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا